උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ. මෙහෙයවීම කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යා හා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති විශේෂවේදී උපාධිධාරිය...

May 25, 2020
2500.00 Rs
Education
Read more

I'm a graduate in Electrical and Electronics Engineering.All the theories and practicals will be covered. It is guaranteed that the syllabus...

July 29, 2019
1500.00 Rs
Education
Read more

- working as maths teacher in a highly reputated international school in Colombo - individual and small group classes can be arranged - cond...

July 12, 2018
1500.00 Rs
Education
Read more

Music class for grade 6. School syllabus. * Boralasgamuwa-Friday. * Panagoda-Monday. * Pannipitiya & moragahahena-Tuesday. * Boralla-Wed...

April 17, 2017
600.00 Rs
Education
Read more

Canon 5D Mark iii Body 24-105mm USM Lens 3 Batteries 64GB Memory Cards Monopod

March 31, 2017
4500.00 Rs
Services
Read more

SUZUKI ALTO 800 AUTO GEAR,with AC,POWER STEERING,POWER SHUTTERS,CENTRAL LOCK,DVD RS.2500/= 100KM per day RS.3500/= 200KM per day RS.4500/= 3...

March 31, 2017
2500.00 Rs
Cars & Vehicles
Read more