ඔබත් සංයුක්ත ගණිතය විශය හදාරන්නෙක්ද? මෙවර අ.පො.ස (උසස් පෙළ ) හදාරන ඔබටයි ඇරයුම..... ඉතිරිව ඇති මාස 2 ක කාලය තුල ඔබේ දැනුම පරික්ශාකර බැලිමට ක...

July 26, 2020
150.00 Rs
Education
Read more

Local advanced level Chemistry tuition sinhala medium given by a Chemistry special girl graduate to girls.Homes visited in Colombo,Negombo,D...

February 13, 2020
1000.00 Rs
Education
Read more

Edexcel ,Cambridge syllabus by Experienced Graduate (special) teacher. * Special Individual attention for every student. * Edexcel/Cambridge...

August 27, 2019
3.00 Rs
Education
Read more

Edexcel ,Cambridge syllabus by Experienced Graduate (special) teacher. * Special Individual attention for every student. * Edexcel/Cambridge...

August 14, 2019
3.00 Rs
Education
Read more

Tuition classes can b arranged around Borella, Narahenpitiya, Kirulapona, Dehiwala, Rajagiriya, Baththaramulla, Thalawathugoda and nearby ar...

July 29, 2019
2500.00 Rs
Education
Read more

Edexcel ,Cambridge syllabus by Experienced Graduate (special) teacher. * Special Individual attention for every student. * Edexcel/Cambridge...

July 26, 2019
2500.00 Rs
Education
Read more

Experienced teacher conducts science and maths classes for grade 8-11students.Home visiting for individual or small groups.Results assured .

July 1, 2018
Free
Education
Read more

Ex- Lyceum teacher gives tuition for edexcel ,cambridge,local O.L. Biology.Maths,Chemistry Science in english medium.Results guaranteed.home...

January 28, 2018
Check with seller
Education
Read more