අ.පො.ස උසස් පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Pannipitiya, Colombo, LK 2000.00 Rs

1 month ago 25 hits ID #577

Description

අ.පො.ස උසස් පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයන්ගෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉගෙනීමට දැන් සිසුන් බඳවා ගැනේ. මෙහෙයවීම කොළඹ ප්‍රධාන ජාතික පාසැලක වසර ගණනාවක පළපුරුද්දක් සහිත ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ උපාධිධාරී ගුරුවරයෙක් විසින් වන අතර දේශන සඳහා ZOOM භාවිතයෙන් හා ස්වයං අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා GOOGLE CLASSROOM භාවිතයෙන් සම්බන්ධ විය හැක.

Attributes

Phone Number- දුරකථන අංකය 0719527088
PRASANNA PERERA
PRASANNA PERERA Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet