6 -11 සිංහල පංති

Unkown location 1000.00 Rs

1 week ago 3 hits ID #595

Description

එන්න අප හා එක්වන්න..............
ඔන්ලයින් පංති සඳහා ලියාපදිංචි වීමට ඔබේ දරුවාගේ නම ,දුරකථන අංකය ,පාසල ,ශ්‍රේණිය ඇතුලත් කර 0711902642 යන වට්ස්ඇප් අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.(සීමිත සිසුන් පිරිසක් පමණක් ලියාපදිංචිය සිදුකරයි).

Attributes

Phone Number- දුරකථන අංකය 0711902642
palitha wijesingha
palitha wijesingha Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet