සංගීත පන්ති ( MUSIC CLASSES)

Unkown location 1500.00 Rs

1 month ago 14 hits ID #602

Description

2,3,4,5, ශ්‍රේණි සඳහා (ගායන සහ වාදනය ) 6 -11 ශ්‍රේණි සඳහා පාසල් විශය නිර්දේශය සමඟ ( ගායනය සහ වාදනය) 2020 අ.පො.ස සා.පෙ විභාගය ඉලක්ක කරගත් ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කිරීම 2020 අ.පො.ස සා.පෙ ප්‍රායෝගික විභාගය සඳහා විශේෂ පන්ති 12 -13 ශ්‍රේණි සඳහා පාසල් විශය නිර්දේශය සමඟ ප්‍රායෝගික කොටස් අ.පො.ස උ.පෙ විභාගය ඉලක්ක කරගත් ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කිරීම Voice training classes for adults වැඩිහිටියන් සඳහා ගායන පුහුණුව

Attributes

Phone Number- දුරකථන අංකය 071 6486686 /0774158363,
Pasan De Alwis  B.P.A (sp) Music
Pasan De Alwis B.P.A (sp) Music Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet