==► 6වසර සිට11 වසර සඳහා ගණිතය (නිවසට පැමිණ හෝ තනි / කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති ) (Home Visit ) ඕනෑම දැනුම් මට්ටමක සිටින සිසුන්ව, විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ක...

January 30, 2020
750.00 Rs
Education
Read more

Mathematics, science, environment studies, and IT for grade 1 to 8 students; Home tuition/group tuition; English & Sinhalese medium Qual...

October 21, 2019
2500.00 Rs
Education
Read more

Reach your IELTS goal in your first attempt! Individual Classes are conducted by an experienced young lady who is a Teacher of English / IEL...

September 15, 2019
2500.00 Rs
Education
Read more

conducted by a Lady instructor in Kadawatha Academic and General IELTS Individual Lessons are. * Individual classes only * Especially for la...

June 14, 2017
25000.00 Rs
Education
Read more

Honda VEZEL X 2014 1500 cc X Grade for sale Smart Key, Auto Brake, Fog Lamp, Alloy Wheels * Door Visor * Carpets * DVD * R/camera * Multi-fu...

April 15, 2017
5800000.00 Rs
Cars & Vehicles
Read more