නියත "A" සාමාර්ථයක් උදෙසා ඔබ සොයන ගුරුවරයා.  ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා විශේෂවේදියෙකු විසින් නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ...

September 14, 2020
2.00 Rs
Education
Read more

I am a BSc graduate in Science and now doing my masters degree in University of Peradeniya. I am conducting individual classes for National ...

July 24, 2020
1500.00 Rs
Education
Read more

English classes and science (english medium and sinhala medium ) by forth year medical student !!! Two experience in teaching and one year t...

July 20, 2020
1000.00 Rs
Education
Read more

BIT( University of Moratuwa ) BLE (University of Colombo) Higher diploma in Natural Science ( Open university ) well experienced in teaching...

July 13, 2020
1000.00 Rs
Education
Read more

Science and Maths class for students in grade 6-11

July 1, 2020
1000.00 Rs
Education
Read more

Business Studies E-Learning facility for a student to do self studies

June 8, 2020
5000.00 Rs
Education
Read more

For ol/al and other interesting people for hindi language

December 17, 2019
2000.00 Rs
Education
Read more

Hindi language for ol/ and al/ and all other interesting people

November 6, 2019
2000.00 Rs
Education
Read more

Hindi language for ol/ and al/ and all other interesting people

November 6, 2019
2000.00 Rs
Education
Read more

Grade 1 - 5 = English,Sinhala,Buddhism,ENV and Maths Grade 6 upwards = Civics,English and Buddhism Advanced Level = Political Science and Ge...

October 28, 2019
2000.00 Rs
Education
Read more

- Mathematics & ICT - Grade 6 to O/L & A/L - Local & Cambridge - English & Sinhala Medium - Home Visiting - Individual &...

April 21, 2018
1500.00 Rs
Education
Read more

- Mathematics & ICT - Grade 6 to O/L - Local & Cambridge - English & Sinhala Medium - Home Visiting - Individual & Group Cla...

October 30, 2017
1000.00 Rs
Education
Read more