කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ශාස්ත්‍ර පීඨයේ විද්‍යාර්ථයෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලබන 6ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉතිහාසය පංති online තාක්ෂණය හරහා පව...

June 11, 2020
1000.00 Rs
Education
Read more

මෙවර අ:පො:ස: සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා මුහුණ දෙන සිසුන් සඳහා සීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස , සිතියම් ආශ්‍රිත ගැටලු සමඟින් 6 - 11 ශ්‍රේණි සඳහා අදාළ...

June 11, 2020
1000.00 Rs
Education
Read more

Grade 1 to 5 tuition class Environment Studies,Maths and Sinhala 1 වසර සිට 5 වසර දක්වා පාසල් විෂයයට අදාලව පරිසරය,සිංහල හා ගණිතය විෂයයන් උගන්...

September 15, 2017
800.00 Rs
Education
Read more