නවකයන්ට - ගිටාර් වාදනය

Meegoda, Colombo 1000.00 Rs

1 year ago 1580 hits ID #311

Description

තනි ‌හෝ කන්ඩායම් පන්ති
පියවරෙන් පියවර - මුල සිට සරලව. ඉගෙනීමේ කාලසීමාවක් නොමැත
- සරල ගිටාර් සංගීත නියාය ( ගිටාර් මියුසික් තියරි)
- තනු රටා (කෝර්ඩ්ස්)
- වාදන රටා ( ස්ටරමින් පැටර්න්)
- සරල හඬ පුහුනුව
- මූලික ඉගෙනුමෙන් පසු අත්තිකරම් පාඩම් පැවැත්වේ

Attributes

Phone Number- දුරකථන අංකය 0777306565
Price Option - මිල ගනන් Fixed

Comments 0

No comments has been added yet